Warunki użytkowania

Preambuła

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania odnoszą się do wszystkich usług oferowanych przez spółkę Liberation Express GmbH w serwisie internetowym pod adresem: https://www.Liberation-express.de/ (zwanym dalej „serwisem Liberation-Express”).

1. Przedmiot umowy

Serwis Liberation-Express to platforma telemedyczna, za pośrednictwem której użytkownik może uzyskać opinię lekarską zgodnie z punktem 80 regulaminu opłat lekarskich (GOÄ), wydaną przez jednego z lekarzy współpracujących z platformą. Treścią wydanej opinii lekarskiej jest stwierdzenie, oparte na swobodnym uznaniu lekarza opiniującego, czy w przypadku danej osoby mogą występować przeciwwskazania do szczepienia przeciwko COVID-19 z uwagi na ewentualną alergię na jeden lub wszystkie składniki szczepionki. Jeśli całkowite wykluczenie alergii jest niemożliwe, lekarz może wystawić tymczasowe, ważne przez maksymalnie 6 miesięcy zaświadczenie o niezakwalifikowaniu do szczepienia, zalecając jednocześnie dokonanie weryfikacji przez lekarza alergologa. Za wydanie opinii lekarskiej pobierana jest jednorazowa opłata na podstawie regulaminu opłat lekarskich w wysokości 20,00 euro.

2. Zawarcie umowy

1. Umowa o pośrednictwo w wydaniu opinii lekarskiej przez lekarza współpracującego z serwisem Liberation-Express jest zawierana wyłącznie pomiędzy spółką Clinigo GmbH a użytkownikiem, poprzez zarejestrowanie się użytkownika w prowadzonym przez spółkę Clinigo GmbH serwisie internetowym pod adresem: www.Liberation-express.de.
2. Umowa o sporządzenie opinii lekarskiej jest zawierana wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a lekarzem współpracującym z serwisem Liberation-Express. Po podaniu przez użytkownika na platformie Liberation-Express informacji o swym wieku, płci oraz tożsamości lekarz posiada wszystkie informacje niezbędne do wydania opinii.
3. Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie i przetwarzanie podanych przez niego informacji oraz ich przesłanie lekarzom współpracującym z serwisem Liberation-Express.
4. Użytkownik zwalnia lekarza opiniującego z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej w zakresie niezbędnym do przekazania opinii użytkownikowi za pośrednictwem serwisu Liberation-Express oraz jej zapisania.
5. Użytkownik jest zobowiązany do podania swojej prawdziwej tożsamości oraz do wylegitymowania się numerem dowodu osobistego, adresu pocztowego, adresu mailowego i numeru telefonu komórkowego.
6. Dodatkowo tożsamość użytkownika zostanie potwierdzona poprzez transakcję płatniczą, ponieważ uiszczenie opłaty za opinię możliwe jest wyłącznie z rachunku bankowego lub kartą kredytową; użytkownik musi zatem podać swoją rzeczywistą tożsamość. 7. Wydana opinia lekarska lub zaświadczenie o niezakwalifikowaniu do szczepienia jest ważne wyłącznie dla użytkownika i nie można go przenieść na inną osobę.

3. Odstąpienie od umowy i pouczenie

1. Użytkownik nie może odstąpić od umów zawartych z serwisem Liberation-Express lub lekarzem opiniującym.
2. Sporządzona opinia lekarska jest usługą o charakterze indywidualnym, dostosowanym do sytuacji osobistej konsumenta, nie nadaje się zatem do ponownego wykorzystania.

4. Płatność

1. Za wydanie opinii lekarskiej użytkownik płaci jednorazowo 20,00 euro.
2. Płatność realizuje dostawca usług płatniczych Mollie. Aby dokonać płatności, użytkownik musi podać swój adres mailowy oraz, zależnie od wybranego sposobu płatności, dane karty kredytowej lub rachunku bankowego. Płatność gotówką jest niemożliwa.

5. Odpowiedzialność operatora serwisu

1. Serwis Liberation-Express nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ilość lub jakość usług świadczonych przez lekarzy ani za informacje podane przez użytkowników.
2. We wszystkich przypadkach odpowiedzialności umownej lub pozaumownej opartej na winie umyślnej lub rażącym niedbalstwie serwis Liberation-Express jest zobowiązany do naprawienia szkody lub zwrotu daremnie poniesionych wydatków zgodnie z przepisami prawa.
3. W innych przypadkach serwis Liberation-Express odpowiada – o ile punkt 4 nie stanowi inaczej – wyłącznie za niewywiązanie się z takich obowiązków przewidzianych umową, których spełnienie jest niezbędnym warunkiem prawidłowego wykonania umowy i na których spełnienie użytkownik ma prawo liczyć (tzw. istotne obowiązki), a odpowiedzialność serwisu ogranicza się do naprawienia szkody typowej i dającej się przewidzieć. We wszelkich innych przypadkach nasza odpowiedzialność, z zastrzeżeniem punku 4, jest wyłączona.
4. Powyższe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności nie dotyczą odpowiedzialności serwisu Liberation-Express za spowodowanie utraty życia lub uszczerbku na ciele lub zdrowiu oraz za szkody w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za produkt.
5. Jeśli roszczenia zostaną zgłoszone bezpośrednio do przedstawicieli prawnych serwisu Liberation-Express lub innych osób działających w jego imieniu, powyższe ograniczenia odpowiedzialności odnoszą się także do tych osób.

6. Język umowy, zapis tekstu umowy

1. Językiem umowy jest wyłącznie język niemiecki.
2. Przed zawarciem umowy użytkownik może zapisać nasze Warunki użytkowania i Politykę prywatności w formie elektronicznej lub je wydrukować, używając funkcji drukowania swojej przeglądarki internetowej. My nie zapisujemy tekstu umowy.

7. Zmiana niniejszych Warunków użytkowania

1. Serwis Liberation-Express stale udoskonala i ulepsza swoje usługi i produkty oraz dostosowuje je do aktualnego stanu techniki, aby zapewnić klientom innowacyjną ofertę. Aby dostosować się do wynikających z tego zmian wymogów organizacyjnych i procesowych oraz uwzględnić ewentualne zmiany praw i obowiązków stron oraz obowiązujących przepisów prawa, serwis Liberation-Express może zmienić niektóre mniej istotne postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, o ile zmiany takie nie są nadmiernie uciążliwe dla osoby testowanej i nie ingerują w zasadniczą konstrukcję umowy.

8. Polityka prywatności

1.Operator serwisu przestrzega obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Polityka prywatności operatora serwisu jest dostępna pod adresem: www.Liberation-express/datenschutz.php.

9. Postanowienia końcowe

1. Strony postanawiają, że wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWU wymagają formy pisemnej, i że nie będą podejmowane żadne uzgodnienia ustne.
2. Jeżeli którekolwiek postanowienia niniejszych Warunków okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych. W miejsce nieważnego postanowienia strony przyjmą zapis najbliższy pierwotnemu celowi gospodarczemu umowy. Powyższe stosuje się także w przypadku wykrycia luk w niniejszych Warunkach.
3. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem konwencji CISG. Jeśli użytkownik będący konsumentem w chwili rezerwacji terminu posiada miejsce zamieszkania w innym kraju, wybór obowiązującego prawa w myśl zdania 1 nie narusza stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tego kraju.
4. Jeśli stroną umowy jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub podmiot publicznoprawnego majątku odrębnego, miejscem właściwości sądowej dla wszystkich sporów wynikających z umów zawartych między użytkownikiem a operatorem serwisu jest Hamburg.


Stand 21.1
2.2021
Zamknij X

Adres URL tej strony został skopiowany do schowka

Możesz go po prostu wkleić na swoich kanałach społecznościowych

Instagram Facebook Pinterest Tiktok Twitter