Polityka prywatności

1. Informacje ogólne o postępowaniu z danymi osobowymi użytkowników

Naszym priorytetem jest dochowanie należytej staranności i sumienności w posługiwaniu się danymi osobowymi użytkowników oraz ochrona tych danych. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób serwis Liberation-Express, prowadzony przez spółkę Clinigo GmbH , Hauptstr. 41, 21266 Jesteburg, (zwany dalej: „serwis Liberation-Express” lub „my”) przetwarza dane osobowe użytkowników. Współpraca z użytkownikami w celu ochrony ich prywatności jest dla nas sprawą oczywistą. Poniżej szczegółowo wyjaśniamy, jakie informacje gromadzi serwis Liberation-Express, w jaki sposób je wykorzystuje, a także w jaki sposób osoba, której dane dotyczą, może je sprawdzić, zmienić lub usunąć. Jeśli nie uzgodniono inaczej, zasady wykorzystywania wszelkich danych osobowych naszych użytkowników reguluje niniejsza Polityka prywatności.

2. Administrator

Wszystkie dane osobowe, które gromadzimy, są zapisywane, wykorzystywane i przetwarzane przez spółkę Clinigo GmbH, Hauptstr. 41, 21266 Jesteburg, reprezentowaną przez Markusa Böniga, prezesa zarządu. Bezpieczeństwo i ochrona wszystkich danych osobowych są dla nas ważne, dlatego bezwzględnie przestrzegamy przepisów ustawy o mediach elektronicznych (TMG) i europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO).

3. Ustawowy inspektor ochrony danych

Dla naszego przedsiębiorstwa powołaliśmy inspektora ochrony danych. Adres inspektora ochrony danych pokrywa się z adresem administratora. W przypadku przesyłek pocztowych prosimy o umieszczenie na kopercie dopisku: „Inspektor ochrony danych”. Z naszym inspektorem ochrony danych, Markusem Bönigiem, można skontaktować się pod następującym adresem elektronicznym: m.boenig@Liberation-express.de

4. Jakie dane pobiera i zapisuje serwis Liberation-Express?

1. Każde wyświetlenie naszego portalu internetowego www.test-express.de oraz każde otwarcie pliku dostępnego na tym portalu jest protokołowane. Zapisane informacje służą do celów wewnętrznych, systemowych i statystycznych. Zapisywane są następujące informacje: nazwa wyświetlonego pliku, data i godzina wyświetlenia, ilość przesłanych danych, komunikat o wyświetleniu, przeglądarka internetowa i domena użytkownika. Ponadto otrzymujemy i zapisujemy określone informacje, takie jak adres IP, typ przeglądarki i czas wyświetlenia. Informacje te komputer użytkownika przesyła nam automatycznie. Informacje te mogą być zapisywane w formie zanonimizowanej przez firmę CliniGo; dzięki nim możemy lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników w naszym serwisie. Podstawą prawną przetwarzania tego rodzaju danych jest nasz uprawniony interes wynikający z art. 6 ust. 1 podust. 1 lit. f) DSGVO, polegający na prezentowaniu naszego serwisu internetowego. Ponadto w naszym serwisie internetowym użytkownicy mogą korzystać z różnych usług, które wiążą się z przetwarzaniem – po udzieleniu przez użytkownika osobnej zgody – innych danych osobowych i nieosobowych, które wymieniamy poniżej. 2. Zarejestrowanie się użytkownika w serwisie www.Liberation-express.de powoduje zapisanie następujących danych: imię i nazwisko użytkownika, ulica, kod pocztowy i miejscowość. Ponadto: data urodzenia, adres mailowy, numer telefonu komórkowego, płeć i numer dowodu osobistego. Wydanie użytkownikowi opinii lekarskiej wiąże się ponadto z zapisaniem adresu mailowego używanego przez niego w serwisie płatniczym.

5. Pliki cookie

Serwis Liberation-Express nie używa plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki (ciągi znaków alfanumerycznych) zapisywane na komputerze użytkownika w celu zapamiętywania informacji ujawnianych przez użytkownika przez wyświetlanie naszych stron internetowych. Są one wysyłane przez przeglądarkę internetową na twardy dysk komputera. Pliki cookie nie mogą pobrać żadnych informacji z systemu komputerowego. Dzięki nim kolejna wizyta użytkownika w naszym serwisie jest łatwiejsza i przyjemniejsza.

6. Do jakich celów serwis Liberation-Express wykorzystuje zgromadzone dane?

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w celu zapewnienia mu na naszych stronach internetowych bezpiecznych, skutecznych i dostosowanych do jego potrzeb usług. Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte, gdy użytkownik wycofa zgodę na ich przechowywanie, gdy przestaną być niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zapisane, lub gdy przechowywanie danych okaże się niezgodne (lub przestanie być zgodne) z przepisami prawa.

7. Czy serwis Liberation-Express przekazuje otrzymane dane innym podmiotom?

Serwis Liberation-Express nie ujawnia danych użytkownika innym przedsiębiorstwom (podmiotom trzecim) w celach marketingowych. Przekazanie informacji podmiotom trzecim jest możliwe w następujących sytuacjach: • Jeśli klient kupi któryś z naszych produktów i zdecyduje się na płatność kartą kredytową, jego dane kontaktowe przekażemy serwisowi płatniczemu. (Patrz punkt 9) • Ochrona stron internetowych serwisu Liberation-Express, innych użytkowników i podmiotów trzecich: Jeśli okaże się to niezbędne do wyjaśnienia nadużyć, do których doszło na stronach serwisu Liberation-Express, oraz do podjęcia w związku z tym środków prawnych, dane osobowe zostaną przekazane organom ścigania lub podmiotom trzecim, których prawa zostały naruszone. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, w której serwis Liberation-Express ma konkretne podejrzenie nadużycia lub naruszenia prawa. • Obowiązki wynikające z przepisów prawa: Ponadto serwis Liberation-Express jest zobowiązany przepisami prawa do udzielenia odpowiedzi na zapytania określonych instytucji publicznych. Należą do nich organy ścigania, organy właściwe do zwalczania wykroczeń zagrożonych karą grzywny oraz organy administracji skarbowej. Przepisy ustawowe gwarantują prawo wglądu do danych także określonym federacjom działającym na rzecz ochrony konkurencji i konsumentów.

8. Prawa użytkownika

Użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: • prawo do informacji na temat dotyczących go danych przetwarzanych przez administratora (art. 15 DSGVO), • prawo do sprostowania dotyczących go danych, jeśli są nieprawidłowe lub niepełne (art. 16 DSGVO), • prawo do usunięcia danych (art. 17 DSGVO), • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 DSGVO), • prawo do przeniesienia danych (art. 20 DSGVO), • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 DSGVO), • prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (art. 22 DSGVO), • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w razie podejrzenia, że doszło do naruszenia prawa ochrony danych (art. 77 DSGVO). O właściwości organu nadzorczego decyduje miejsce zamieszkania lub pracy użytkownika albo miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia przepisów. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z centrum obsługi klienta serwisu Liberation-Express: E-mail: info@Liberation-express.de, telefon: +49 040-53798-1562, faks: +49 (0) 40 - 53798 1569.

9. Integracja narzędzi Novalnet / dostawca usług płatniczych

Na niniejszej stronie internetowej administrator wykorzystuje komponenty spółki Novalnet AG. Usługi spółki Novalnet AG, będącej dostawcą pełnych usług płatniczych, polegają m.in. na realizacji płatności. Gdy tylko osoba, której dane dotyczą, podczas zamawiania w sklepie internetowym wybierze metodę płatności, jej dane automatycznie zostaną przekazane spółce Novalnet AG. Wybranie metody płatności oznacza zgodę osoby, której dane dotyczą, na przekazanie jej danych osobowych dla celów realizacji płatności. Dane osobowe przekazywane firmie Novalnet to przede wszystkim imię, nazwisko, adres, płeć, adres mailowy, adres IP, a także data urodzenia, numery telefonów stacjonarnego i komórkowego oraz inne dane niezbędne do realizacji płatności. Do realizacji umowy sprzedaży niezbędne są także dane osobowe związane z zamówieniem. W szczególności możliwa jest wzajemna wymiana informacji płatniczych, takich jak numer rachunku bankowego, numer i data ważności karty płatniczej, kod CVC oraz informacje o towarach, usługach i cenach. Przekazanie danych ma na celu w szczególności weryfikację tożsamości, zarządzanie płatnością oraz zapobieganie próbom oszustwa. Administrator danych osobowych przekazuje dane osobowe spółce Novalnet AG szczególnie wtedy, gdy ma w tym uzasadniony interes. Spółka Novalnet AG może przesłać dane osobowe otrzymane od administratora do agencji informacji gospodarczej. Celem jest weryfikacja tożsamości i wypłacalności użytkownika. Ponadto spółka Novalnet AG przekazuje dane osobowe swoim podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do wykonania zobowiązań umownych lub jeśli dane mają być przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych wobec spółki Novalnet AG. Wycofanie zgody nie ma skutku w odniesieniu do tych danych osobowych, których przetworzenie, wykorzystanie lub przesłanie jest niezbędne do realizacji płatności (wynikającej z umowy).

Zamknij X

Adres URL tej strony został skopiowany do schowka

Możesz go po prostu wkleić na swoich kanałach społecznościowych

Instagram Facebook Pinterest Tiktok Twitter